Warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne
Korzystając z witryny Best Offers, zgadzasz się być związany niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Ponadto, akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z tych postanowień, zabrania się korzystania z tej witryny lub uzyskiwania dostępu do niej. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi przepisami prawa autorskiego i znakami towarowymi.

2. Licencja użytkowania
Udzielamy zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Best Offers w celach osobistych, niemieszczących się w ramach działalności komercyjnej, wyłącznie do czasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:
– modyfikować ani kopiować materiałów;
– używać materiałów w celach komercyjnych, ani do jakiegokolwiek publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
– próbować dekompilować lub odwracać inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Best Offers;
– usuwać jakichkolwiek notacji praw autorskich lub innych notacji własnościowych z materiałów; lub
– przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzanej” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Ta licencja automatycznie wygaśnie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń, i może być w każdej chwili rozwiązana przez Best Offers. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po zakończeniu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej, czy wydrukowanej.

3. Oświadczenie
Materiały na stronie internetowej Best Offers są dostarczane na zasadzie “tak jak są”. Best Offers nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym odrzuca i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące przydatności do handlu, przydatności do określonego celu lub nie naruszenia praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto Best Offers nie gwarantuje ani nie przedstawia żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w innych materiałach związanych z tą stroną lub na innych stronach powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia
W żadnym przypadku Best Offers ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwania działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Best Offers, nawet jeśli Best Offers lub upoważniony przedstawiciel Best Offers został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń w zakresie dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Dokładność materiałów
Materiały znajdujące się na stronie internetowej Best Offers mogą zawierać błędy techniczne, drukarskie lub fotograficzne. Best Offers nie gwarantuje, że materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompleksowe ani aktualne. Best Offers może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Niemniej jednak Best Offers nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.

6. Łącza
Best Offers nie przeglądał wszystkich witryn powiązanych ze swoją stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza aprobaty przez Best Offers tej witryny. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny powiązanej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje
Best Offers może zmieniać te warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się być związany obowiązującą wówczas wersją tych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe
Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu Best Offers i są interpretowane zgodnie z nim. Ponadto, zrzekasz się nieodwołalnie wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub miejscu.